slsp.sk?udia - Slovenská sporite?ňa, a.s.

slsp.sk Profile

slsp.sk

Title:?udia - Slovenská sporite?ňa, a.s.

Description:Máme v?etko ?o potrebujete. Be?né ú?ty, vkladné kni?ky, úvery, termínované vklady, slu?by platobného styku a elektronického bankovníctva.

Keywords:

Discover slsp.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

slsp.sk Information

Website / Domain: slsp.sk
Website IP Address: 213.150.2.71
Domain DNS Server: ns.nextra.sk,ns1.nextra.sk

slsp.sk Rank

Alexa Rank: 9670
existsite Rank: 8
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

slsp.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,460,952
Daily Revenue: $4,002
Monthly Revenue: $120,078
Yearly Revenue: $1,460,952
Daily Unique Visitors: 368,240
Monthly Unique Visitors: 11,047,200
Yearly Unique Visitors: 134,407,600

slsp.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

slsp.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Cache-Control max-age=0, no-cache, no-store
Content-Type text/html
Server Apache
Transfer-Encoding chunked
Date Sun, 18 Feb 2018 02:24:09 GMT

slsp.sk Traffic Sources Chart

slsp.sk Alexa Rank History Chart

slsp.sk aleax

slsp.sk Html To Plain Text

?udia - Slovenská sporite?ňa, a.s. Skip navigation Error text Na zlep?enie na?ich slu?ieb pou?ívame cookies. ?al?ím prehliadaním stránky súhlasíte s ich vyu?itím. Ich pou?ívanie m??ete odmietnu? nastavením Vá?ho prehliada?a. Viac informácií Close alert Vitajte! Pobo?ky a bankomaty Kontaktujte nás English Zavolajte na 0850 111 888 Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Napí?te nám Zavolajte mi sp?? Pre ?udí Pre ?udí Pre biznis Pre verejny a neziskovy sektor Erste Private Banking Vpí?te text, ktory chcete vyh?ada? H?adám Internetbanking Vpí?te text, ktory chcete vyh?ada? Pre ?udí Pre ?udí Pre biznis Pre verejny a neziskovy sektor Erste Private Banking Internetbanking Potrebujem Potrebujem Po?i?a? si peniaze Nové byvanie Investova? peniaze Rekon?truova? Vytvori? si finan?nú rezervu Postavi? dom Za?a? podnika? ís? na dovolenku Preneste si hypotéku k nám Zaplatíme za vás znalca aj kataster Viac informácií Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 ú?ty a platenie ú?ty a platenie ú?ty Osobny ú?et SPACE ú?et pre mladych (> celá ponuka Doplnky k ú?tu Debetné karty Sporenie Vlastná karta Mobilné aplikácie Povolené pre?erpanie Vyhodné nakupovanie ?tedrá karta Odmena plus Ako plati? kartou Sphere program Porovnanie ú?tov Presuňte si ú?et k nám Sadzobník poplatkov Pre podnikate?ov U?etrite s ú?tom Informácie o platbách Novy formát ú?tu IBAN Viete ako vyzerá va?e ?íslo ú?tu od 30.1.2016? Viac informácií Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 P??i?ky P??i?ky Nákupy P??i?ka na ?oko?vek Kreditné karty Povolené pre?erpanie Rekon?trukcia P??i?ka na ?oko?vek Hypotéka bez preká?ok ?peciálne p??i?ky Pre ?tudentov Konsolidácia úverov P??i?ka na auto U?etrite na p??i?ke Sprievodca úvermi Poistite si p??i?ku Pre podnikate?ov Kalkula?ky Sadzobník poplatkov P??i?ka na ?oko?vek! Teraz vybavíte okam?ite v internetbankingu, úplne online aj pre novych klientov, alebo v pobo?ke a? 30 000 eur. Zisti? viac Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 Byvanie Byvanie Kúpa nehnute?nosti Hypotéka bez preká?ok Hypotéka bez preká?ok pre mladych Sporenie na byvanie Poistenie nehnute?nosti Rekon?trukcia P??i?ka na ?oko?vek Hypotéka bez preká?ok Ostatné slu?by Prenos hypotéky Poistenie k úveru Sprievodca byvaním Ponuka nehnute?ností Poistite si úver U?etrite na úvere Sadzobník poplatkov Kalkula?ky Preneste si hypotéku k nám Zaplatíme za vás znalca aj kataster Viac informácií Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 Sporenie a poistenie Sporenie a poistenie Sporenie Sporenie na rezervu Sporenie pre rados? Sporenie na byvanie Detská vkladná kni?ka Dlhodobé zhodnocovanie ?ikovné investi?né sporenie Sporenie do fondov ERSTE Private Banking Poistenie ?ivotné Pohrebné Cestovné Poistenie osobnych vecí a karty Sprievodca sporením Získajte lep?í úrok Vyvoj podielovych fondov Kalkula?ky Sadzobník poplatkov Aktuálna ponuka Vysvetlíme vám, ako správne spori? na rezervu. Viac informácií Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 Investovanie Investovanie Jednoduché vklady Terminovany vklad Vklad s investovaním Vkladná kni?ka Zaisteny vklad >> celá ponuka Investi?né príle?itosti Cenné papiere Investovanie do fondov ?ikovny investi?ny program Vyvoj podielovych fondov Osobitné investi?né príle?itosti Kalkula?ky Sadzobník poplatkov Vyvoj zaistenych vkladov Erste Private banking Aktuálna ponuka Vyhodná sadzba 0,75 % na Kombi vklade Klasik! Viac informácií Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 Pom?cky pom?cky úrokové sadzby a sadzobníky poplatkov Zmluvné podmienky Kurzové lístky Otázky a odpovede Dokumenty na stiahnutie O Internetbankingu Kalkula?ky Pobo?ky a bankomaty Mobilné aplikácie SporoApps Bezpe?nostné informácie Mobilné aplikácie Stiahnite si na?e mobilné aplikácie. Viac informácií Kontaktujte nás Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Klientske centrum 0850 111 888 Kontaktujte nás 0850 111 888 Skype English Deň narcisov 7.4.2017 Sme hrdym generálnym partnerom :) Zisti? viac Máme v?etko, ?o potrebujete Prejs? ni??ie Vyberáme pre vás P??i?ka na ?oko?vek úrok u? od 5,9 %. A? do 30 000 eur, bez poplatkov, bez ru?ite?a, bez zabezpe?enia a bez dokladovania ú?elu. Viac informácií Osobny ú?et Prakticky ú?et pre ka?dého. Zriadite ho aj úplne online. M??ete ho ma? aj bez poplatku a získa? lep?ie úroky na vkladoch a ni??ie splátky úverov. Viac informácií P??i?ka online Vybavíte úplne online a? do 6 000 eur. Bez poplatkov, bez ru?ite?a a bez zabezpe?enia ?i dokladovania ú?elu. Viac informácií Vlastná karta Vyberte si originálny dizajn pre va?u platobnú kartu. Viac ako 10 tematickych okruhov a vy?e 80 unikátnych dizajnov. Viac informácií Lokalizácia zlyhala Zavrie? H?adám v Hint Na?íta? moju polohu Aktuality Správy Slovenská sporite?ňa vydáva dlhopisy s fixnym vynosom 0,60 % ro?ne Pre?ítajte si viac 5.4.2017 Aktuality, Správy Po?et hypoték pre mladych stúpol o vy?e 11 %, od apríla budú dostupnej?ie Pre?ítajte si viac 31.3.2017 Správy Objem aktív pod správou Erste Private Banking vzrástol o vy?e 17 % Pre?ítajte si viac 21.3.2017 Správy Analyza Erste Group: hrozí ekonomikám krajín strednej a vychodnej Európy prehriatie? Pre?ítajte si viac 20.3.2017 Správy Neziskovky získali vlani rekordnú sumu. Tento rok sa o 2 % z dane uchádza viac ako 14 tisíc organizácii Pre?ítajte si viac 9.3.2017 Správy ?eny platia viac na ?erpacích staniciach a mu?i kupujú drah?ie oble?enie Pre?ítajte si viac 7.3.2017 V?etky aktuality Stiahnite si aplikácie SporoApps A va?e ú?ty máte vo svojom smartfóne pod palcom Viac informácií Biznis - sekcia pre podnikate?ov Produkty pre ?ivnostníkov, firmy aj korporácie Viac informácií Kontaktujte nás Zavolajte na 0850 111 888 Napí?te nám cez SporoChat Zavolajte cez internet Napí?te nám Zavolajte mi sp?? ?udia Návrat hore O banke Profil banky Erste Group Bank AG Sponzoringové aktivity Dcérske a partnerské spolo?nosti Nadácia Slovenskej sporite?ne Stanovy spolo?nosti Slovenská sporite?ňa, a.s. Identifika?né údaje o banke Súhrn informácií o banke/Factsheet Vedenie banky Investori Vyro?ná správa Slovenskej sporite?ne Cenné papiere Finan?né ukazovatele Analyzy a komentáre Ratingy Kariéra Vo?né pozície Príbehy na?ich kolegov Vzdelávanie a rozvoj Benefity pre vás Naj?astej?ie otázky Registra?ny formulár Dokumenty Zmluvné podmienky Dokumenty na stiahnutie Informácie pre banky Kontakty Pre médiá Kontakty Klientske centrum Va?a sp?tná v?zba Privátna zóna International Desk Mobilné aplikácie Prístupnos? Ve?kos? písma A A+ A++ Pridajte sa k nám na facebook Twitter Google+ YouTube Instagram Linkedin Právne informácie Vyu?ívanie súborov cookies Copyright ? 2002 – 2017 Slovenská sporite?ňa, a. s.

slsp.sk Similar Website

Domain WebSite Title
udiaqld.com.au UDIA QLD - Home
slovenskalupca.sk Slovenská ?up?a | Obec Slovenská ?up?a
filharmonia.sk Slovenská filharmónia | oficiálne webové sídlo Slovenská filharmónia, Orchester Slovenská filharmón...
szu.sk Slovenská zdravotnícka univerzita
sav.sk SAV - Slovenská Akadémia Vied
squash.sk Slovenská squashová asociácia - Home
pscpsc.sk PS? Slovenská Republika
aktuar.sk Slovenská spolo?nos? aktuárov
skz.sk Slovenská Komora Znalcov: Titulka
sakba.sk Slovenská asociácia kni?níc
cspsychiatr.cz ?eská a slovenská psychiatrie
sng.sk Slovenská národná galéria
spgk.sk Slovenská pedagogická kni?nica
sgf.sk Slovenská gymnastická federácia
tvojesrdce.sk Slovenská nadácia srdca
abbott.sk Abbott Slovenská republika
sizp.sk Slovenská in?pekcia ?ivotného prostredia
smf.sk Slovenská motocyklová federácia